Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản

1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường nơi có đất hoặc tại bộ phận “Một cửa” của UBND cấp huyện;

Bước 2: UBND cấp xã, phường nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của UBND Tp. Hòa Bình chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký QSD đất;

Bước 3: Văn phòng ĐK QSD Đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận  gửi số liệu đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

Bước 4: Văn phòng ĐKQSD đất lập hồ sơ cấp giấy trình phòng TNMT để trình UBND ký GCN với trường hợp phải cấp mới GCN;

Bước 5: Chuyển GCN đã ký về bộ phận một cửa để trao cho công dân theo quy định.

2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

- Trực tiếp tại : Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

3. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bản gốc và 01 giấy chứng nhận photo có chứng thực

b) Số lượng hồ sơ:   02(bộ)

4. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

- 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ;

5. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:

- Hộ gia đình, cá nhân

6. CƠ QUAN THỰC HIỆN:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- UBND cấp huyện đối với trường hợp phải cấp mới GCN;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đối với trường hợp xác nhận vào giấy chứng nhận đã được cấp

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện:  Văn phòng ĐKQSD đất

c) Cơ quan phối hợp: Chi cục thuế, Kho bạc, Phòng Tài nguyên và Môi trường

7. KẾT QUẢ:

- Giấy chứng nhận

8. LỆ PHÍ:

Phí thẩm định hồ sơ: đối với trường hợp chuyển nhượng có tài sản gắn liền với đất

   + Diện tích dưới 500 m2: 400.000đồng/ hồ sơ

   + Diện tích từ 500m2 – 1000m2: 800.000đồng/ Hồ sơ

   + Diện tích từ 1000m2 – 3000m2: 1.600.000đồng/ Hồ sơ

   + Diện tích từ 3000m2 – 10.000m2: 4.000.000đồng/ Hồ sơ

  + Diện tích trên 10.000.000: 6.000.000 đồng/ Hồ sơ

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

   + 110.000đồng/giấy đối với các phường

   + 10.000đồng đối với xã

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) đối với hộ gia đình cá nhân tại các phường thuộc thành phố Hòa Bình:

    + 35.000đồng/giấy đối với các phường

    + 10.000đồng/giấy đối với các xã

  + 50.000đồng/giấy với trường hợp xác nhận trang 3,4 của giấy chứng nhận có tài sản và 28.000đồng/ giấy với trường hợp không có tài sản.

9. TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI:

- Tờ khai lệ phí trước bạ ban hành kèm theo thông tư  156/TT – BTC

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo thông tư 119/TT-BTC

10. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN:

- Không

11. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội;

- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai;

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng BTNMT quy định về hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 02/2014/TT- BTC ngày 02 tháng 1 năm 2014 của bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Nghị quyết số 96/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Về việc quy định danh mục chi tiết các khoản phí, lệ phí; mức thu và tỷ lệ phần trăm trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh;

- Bộ luật dân sự  số 33/2005/QH11 có hiệu lực ngày 14/6/2005.

Bài viết mới nhất