Quy định về hợp đồng quảng cáo dịch vụ

1.    Cơ sở pháp lý
-    Luật thương mại 2005
-    Luật quảng cáo 2012
2. Hình thức và nội dung của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
- Hình thức: Theo Điều 110 Luật thương mại 2005 thì hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác có giá trị pháp lý
Điều 6 Luật quảng cáo 2012 quy định: hoạt động quảng cáo thương mại phải được thông qua hợp đồng dịch vụ quảng cáo theo quy địn của pháp luật
Vì đây là hợp đồng trong lĩnh vực thương mại vẫn mang bản chất của dân sự nên họ đề cao tính thỏa thuận của các bên. Vì vậy, nếu như các bên không có thỏa thuận khác thì về cơ bản các bên sẽ có các quyền và nghĩa vụ cơ bản sau:
- Quyền của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng:
    + Bên thuê quảng cáo thương mại: Lựa chọn, Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.
    + Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại: Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng; Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.
- Nghĩa vụ của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng:
    + Bên thuê quảng cáo thương mại: Cung cấp cho bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thông tin trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại và chịu trách nhiệm về các thông tin này; Trả thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.
    + Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại: Thực hiện sự lựa chọn của bên thuê quảng cáo về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại; Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên thuê quảng cáo đã cung cấp; Thực hiện các nghĩa vụ khác đã thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Bài viết mới nhất