Chuyển nhượng đất trúng đấu giá?

Thứ nhất: Về nhận chuyển nhượng đất trúng đấu giá

Theo quy định tại Điều 168. Luật Đất Đai 2014.Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1.Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”

Do đó, nếu bên trúng đấu giá lô đất đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính: như nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn quy định, được UBND có thẩm quyền quyết định giao đất, thì bên đó sẽ được Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện bàn giao đất trên thực địa, lập hồ sơ đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Và như vậy, chỉ sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bên trúng đấu giá mới có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó cho bạn. Ngoài ra bạn cần lưu ý rằng sau khi nhận chuyển nhượng đất bạn phải có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khi bán đấu giá. Thứ hai: Về diện tích tối thiểu tách thửa ở Hà Nội.

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội) thì: “1.

Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên.

b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới quy định tại Điều quy định này đối với các xã còn lại”.

Khoản 1, Điều 3 của Quy định này quy định về hạn mức giao đất ở mới như sau: “Hạn mức giao đất ở mới làm căn cứ để giao đất ở tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:
 


Theo thông tin bạn cung cấp thì thửa đất 80 m2 chia đôi, nếu thuộc các phường của quận thì diện tích tối thiểu là 30 m2 sẽ đủ điều kiện tách thửa.

Về điều kiện xây dựng khi bạn tách thửa và có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới tách thì mới đáp ứng điều kiện xin giấy phép xây dựng.
 

Theo diaoconline

Bài viết mới nhất