Cho người việt vào chơi Casino tại Phú Quốc

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý chủ trương đầu  kinh doanh casino ca Dự án Tổ hp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tng hp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa, biệt thự ngh dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục liên quan (Dự án) của Công ty C phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc, với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư thực hiện Dự án: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc.

2. Tên Dự án: Tổ hp du lịch sinh thái, dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, khách sạn, thương mại dịch vụ, vận tải hàng hóa, biệt thự ngh dưỡng, trung tâm hội nghị và các hạng mục Liên quan.

3. Mục tiêu: Bổ sung hoạt động đu tư kinh doanh casino cho Dự án của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc,

4. Quy mô kinh doanh casino: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino

5. Tổng vốn đầu tư của Dự án: Tăng lên 50.000 tỷ đồng.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Gành Du, Xã Cửa Cạn, Xã Hàm Ninh, Khu Kinh tế Phú Quốc, Huyện Phú Quốc, Tnh Kiên Giang.

7. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành xây dựng cơ bn và đưa toàn bộ các hạng mục vào kinh doanh năm 2021.

8. Ưu đãi đầu tư: Thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đồng ý thí điểm cho người Việt Nam vào chơi tại điểm kinh doanh casino của Dự án. Thời gian thực hiện thí điểm là 03 năm k từ ngày Dự án được cấp Giấy chng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino, Công ty c phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc ch được tổ chức kinh doanh casino tại một địa điểm của Dự án.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang:

1. Chỉ đạo Ban qun lý Khu kinh tế Phú Quc:

a) Xem xét quyết định việc hợp nhất, bổ sung các dự án thành phần trong Dự án theo thẩm quyền.

b) Xem xét quyết định việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong đó có kinh doanh cho Dự án theo Điều 1 Quyết định này và quy định của pháp luật.

c) Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hin Dự án đ bảo đảm tiến độ góp vốn và mức vốn góptrên tổng mc đầu tư đối với D án theo đúng cam kết của nhà đu tư, quy định pháp luật về đt đai và quy định khác có liên quan; Công ty c phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc chỉ được tổ chức kinh doanh casino tại một địa điểm của Dự án.

2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kim tra, giám sát, bảo đảm Dự án được thực hiện đúng Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh casino và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đáp ứng các điều kin quy định Về thế trận quốc phòng, nhiệm vụ quân sự, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tài nguyên môi trường và di sản thiên nhân; tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt.

Điều 4. Giao các Bộ:

1. Bộ Tài chính:

a) Căn c Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc hạch toán, kế toán, kê khai xác định thuế của Dự án theo đúng quy định của pháp luật về thuế,

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kin kinh doanh casino theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính ph về kinh doanh casino.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp vi Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ch động xây dựng các phương An để bo đm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc phòng tại khu vực triển khai Dự án và khu vực lân cận.

3. Bộ Kế hoạch và Đu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng, thm quyền được giao, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo đúng quy định của pháp luật v đầu tư, Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ Về kinh doanh casino và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các Bộ trưởng Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Kiên Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- TTgCP. c
ác PTTg;
- Các Bộ: KH&
ĐT, TC, TN&MT, NN&PTNT, XD, QP, CA, VH, TT&DL;
- NHNNVN;
- UBND 
tỉnh Kiên Giang;
- Khu kinh tế Phú Quốc, tnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Sỹ Hiệp, Tr lý TTg, Các Vụ: KGVX, NC, NN, CN, TKBT. TH;
- Lưu: VT, KTTH(3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

Bài viết mới nhất