Thông báo về kỳ thi thẩm định viên về giá

BỘ TÀI CHÍNH

HỘI ĐỒNG THI

THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ

  

Số:  27 /TB-HĐT

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------

              Hà Nội, ngày 24  tháng  01  năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VIII

______________

 

                      Kính gửi: ……………………………………..

 

Căn cứ Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 của Chính phủ về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ thẩm định viên về giá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC);

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-BTC ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Hội đồng thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ VIII;

Hội đồng thi Thẩm định viên về giá thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi thẩm định viên về giá lần thứ VIII như sau:

A. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Đối tượng đăng ký dự thi thẩm định viên về giá kỳ thi lần thứ VIII thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quy chế thi, cấp, sử dụng  và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

B. CÁC MÔN THI, NỘI DUNG THI VÀ THỂ THỨC THI:  

I. Các môn dự thi:

1. Danh sách các môn thi:

    a) Các môn chuyên ngành, gồm 6 môn:

  - Pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản;

  - Nguyên lý hình thành giá cả thị trường;

  - Những nguyên lý căn bản về thẩm định giá;

  - Thẩm định giá bất động sản;

  - Thẩm định giá máy, thiết bị;

  - Thẩm định giá trị doanh nghiệp.

  b) Các môn thi điều kiện, gồm:

  - Tin học (trình độ B);

  - Ngoại ngữ: trình độ C của 1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

2. Người đã dự thi kỳ thi thứ V (2009), kỳ thi thứ VI (2010), kỳ thi thứ VII (2011) và nay tiếp tục đăng ký dự kỳ thi thứ VIIInhằm thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu, thi các môn chưa thi, thi nâng điểm thì sẽ thi các môn đăng ký dự thi và bảo lưu kết quả thi các môn đã thi theo quy định tại Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế thi, cấp, sử dụng và quản lý thẻ Thẩm định viên về giá và Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC.

3. Người dự thi sát hạch để được cấp thẻ thẩm định viên về giá: chỉ phải thi 01 môn Pháp luật áp dụng trong hoạt động định giá và thẩm định giá tài sản.

II. Thể thức thi:

- Các môn chuyên ngành tại tiết a, Khoản 1, Mục I Phần B: thi viết 120 phút/môn.

- Môn tin học: thi trắc nghiệm 60 phút;

- Môn ngoại ngữ: thi viết 90 phút.

C. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

I. Điều kiện dự thi

1. Dự thi lần đầu:

Người đăng ký dự thi lần đầu (Kỳ thi thứ VIII) phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án tiền sự; không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; không thuộc các đối tượng không được hành nghề thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

b) Có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành: Vật giá; Thẩm định giá; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh tế; Kinh tế - Kỹ thuật; Quản trị kinh doanh; Luật Kinh tế.

c) Có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 03 năm (đủ 36 tháng) trở lên tính từ khi có bằng tốt nghiệp đại học theo chuyên ngành quy định tại điểm (a), (b) trên đây.

d) Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về Thẩm định giá do các cơ sở được phép đào tạo chuyên ngành thẩm định giá cấp.

Người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Vật giá, Thẩm định giá không cần chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.

đ) Có chứng chỉ Ngoại ngữ từ trình độ C trở lên của 01 trong 05 thứ tiếng thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc tốt nghiệp Đại học ở các nước học bằng 01 trong 05 thứ tiếng trên.

h) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

2. Dự thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu, thi nâng điểm hoặc thi tiếp các môn chưa thi:

Người dự thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu, thi nâng điểm hoặc thi tiếp các môn chưa thi phải có giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước do Hội đồng thi thẩm định viên về giá cấp. Các môn thi đạt yêu cầu của các kỳ thi trước chỉ được bảo lưu kết quả thi của các kỳ thi thứ V (2009), VI (2010), VII (2011).

 3. Dự thi sát hạch:

Đối với người Việt Nam, người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề thẩm định giá do tổ chức nước ngoài có thẩm quyền cấp được Bộ Tài chính thừa nhận được phép thi sát hạch lấy thẻ thẩm định viên về giá phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án tiền sự; không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan trực tiếp quản lý lao động của Việt Nam xác nhận.

b) Có hợp đồng lao động với một doanh nghiệp thẩm định giá hoặc có chức năng hoạt động thẩm định giá được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Riêng đối với người nước ngoài phải được phép cư trú tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

c) Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

  II. Đăng ký dự thi

1. Đăng ký dự thi lần đầu (kỳ thi thứ VIII)

 Người đăng ký dự thi lần đầu để lấy Thẻ thẩm định viên về giá có thể đăng ký dự thi cả 8 môn; hoặc đăng ký dự thi tối thiểu 4 môn thi chuyên ngành trong số 8 môn thi nói trên, các môn còn lại sẽ được đăng ký thi tiếp trong kỳ thi tiếp theo theo quy định.

2. Đăng ký dự thi lại, thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm:

Những người đã dự thi kỳ thi thứ V (2009), VI (2010), VII (2011) nhưng điểm thi chưa đạt yêu cầu hoặc chưa thi hết các môn thi được đăng ký dự thi (kỳ thi thứ VIII) theo hướng dẫn sau:

Đăng ký dự thi các môn chưa thi, thi lại các môn đã thi chưa đạt 5 điểm, thi nâng điểm đối với các môn đã đạt từ 5 điểm trở lên để đảm bảo tổng số điểm tối thiểu 06 môn thi chuyên ngành là 38 điểm.

Việc xét bảo lưu, hủy bỏ kết quả thi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC.

Trường hợp dự thi nâng điểm thì kết quả thi lấy theo điểm thi lần sau.

3. Đăng ký dự thi sát hạch:

Người dự thi sát hạch có thể đăng ký dự thi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt và sẽ được thi chung cùng kỳ thi do Hội đồng thi thẩm định viên về giá tổ chức.

4. Người dự thi chỉ được thi các môn đã đăng ký.

5. Đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ và tin học:

Người dự thi đăng ký miễn thi ngoại ngữ, tin học trong các trường hợp sau:

a) Miễn thi ngoại ngữ cho người dự thi có một trong các điều kiện:

- Có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ 01 trong 05 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

- Có bằng tốt nghiệp đại học, hoặc thạc sĩ, hoặc tiến sĩ học bằng ngoại ngữ 01 trong 05 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức do tổ chức đào tạo nước ngoài cấp.

- Có chứng chỉ IELTS đạt từ 5.0 điểm hoặc TOEFL quốc tế (International Toefl) đạt từ 450 điểm trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp (Không chấp nhận chứng chỉ TOEFL nội bộ - Institutional Toefl)

- Nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên.

b) Miễn thi tin học cho người dự thi có một trong các điều kiện sau:

            - Có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp.

            - Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin do các tổ chức đào tạo trong nước và nước ngoài cấp.

- Nam từ 50 tuổi, nữ từ 45 tuổi trở lên.

III. Hồ sơ đăng ký dự thi:

1. Hồ sơ đăng ký dự thi lần đầu

a) Phiếu đăng ký dự thi có xác nhận của cơ quan quản lý, có dán ảnh cỡ 3x4 và có đóng dấu giáp lai ảnh;

b) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị của người đang làm việc tại đơn vị hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã nơi thường trú);

c) Các bản sao công chứng văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều kiện dự thi: Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên; chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về Thẩm định giá (Đối với những trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành thẩm định giá nhưng bằng tốt nghiệp đại học không ghi rõ chuyên ngành tốt nghiệp là thẩm định giá cần gửi kèm bản chứng thực bảng điểm tốt nghiệp); chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học (photo dọc khổ giấy A4).

d) 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi).

e) Đơn đăng ký miễn thi môn Tin học hoặc môn Ngoại ngữ (nếu thuộc đối tượng được miễn thi), kèm theo tài liệu (văn bằng, chứng chỉ...) chứng minh đủ điều kiện miễn thi theo quy định.

2. Hồ sơ đăng ký thi lại, thi tiếp các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm:

a) Phiếu đăng ký dự thi.

b) Bản sao công chứng giấy chứng nhận điểm thi của các kỳ thi trước (kỳ thi thứ V, VI, VII) do Chủ tịch Hội đồng thi cấp.

c) 03 ảnh mầu cỡ 3 x 4cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến trước ngày đăng ký dự thi.

d) Đơn đăng ký miễn thi môn Tin học hoặc môn Ngoại ngữ (nếu thuộc đối tượng được miễn thi), kèm theo tài liệu (văn bằng, chứng chỉ...) chứng minh đủ điều kiện miễn thi theo quy định.

3. Hồ sơ dự thi sát hạch gồm:

            a) Phiếu đăng ký dự thi.

            b) Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt có công chứng của cơ quan công chứng Việt Nam: Bằng tốt nghiệp đại học; Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá. Các giấy tờ quy định tại Tiết a, b Khoản 3 Mục I Phần C Thông báo này.

            c) 03 ảnh màu cỡ 3 x 4 chụp trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

            d) Bản sao Hộ chiếu do nước sở tại cấp có xác nhận của tổ chức quản lý lao động (đối với người nước ngoài).

4. Mẫu phiếu đăng ký dự thi:

Mẫu phiếu đăng ký dự thi và mẫu đơn đề nghị xét miễn thi môn Tin học, ngoại ngữ đính kèm theo Thông báo này và được phát hành tại:

a) Website của Bộ Tài chính : http://www.mof.gov.vn

b) Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá:

Địa chỉ: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Phòng 427 - Toà nhà số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội; Điện thoại: 04.22202828 (máy lẻ: 4225; 4232; 4242; 4229;4239).

5. Hồ sơ dự thi làm không theo mẫu quy định, không đầy đủ, lập không đúng theo Thông báo này; hồ sơ của người không đủ điều kiện dự thi hoặc chưa nộp lệ phí dự thi, hồ sơ nộp sau thời gian nhận hồ sơ theo quy định sẽ không được chấp nhận. Hồ sơ đã nộp không trả lại người đăng ký dự thi.

6. Trường hợp sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, người đăng ký dự thi thay đổi địa chỉ liên hệ thì phải kịp thời thông báo cho Hội đồng thi để tiện liên hệ.

D. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI VÀ NHẬN HỒ SƠ; LỆ PHÍ DỰ THI

1. Thời gian thi dự kiến:  Từ ngày 09/5/2013 đến 12/5/2013.

2. Lịch thi và địa điểm thi:

Lịch thi và địa điểm thi cụ thể Hội đồng thi dự kiến sẽ thông báo trên Website của Bộ Tài chính và Trang thông tin QLNN về giá và thẩm định giá vào tháng 4/2013.

3. Thời gian nhận hồ sơ:

Từ 08h Thứ Hai ngày 18/02/2013 đến hết 17h Thứ Sáu ngày 01/3/2013.

4. Địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự thi:

a) Người đăng ký dự thi nộp hồ sơ và lệ phí dự thi trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá.

Địa chỉ: Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Phòng 427 - Toà nhà số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828 (máy lẻ: 4225; 4232; 4242; 4229;4239).

Mỗi người đăng ký dự thi nộp 01 bộ hồ sơ, hồ sơ nộp sau thời hạn trên sẽ không được chấp nhận. Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

b) Lệ phí dự thi: Chỉ tính cho những môn đăng ký dự thi theo mức 200.000 đồng/môn. Lệ phí dự thi nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi.

- Lệ phí dự thi đã nộp không được hoàn lại trừ trường hợp:

+ Người dự thi đã được Hội đồng thi thông báo không đủ điều kiện dự thi kỳ thi Thẩm định viên về giá kỳ thi thứ VIII;

+ Người dự thi đủ điều kiện dự thi nhưng có đơn xin hoãn thi trước ngày thi môn đầu tiên 15 ngày; nộp đơn xin hoãn thi và làm thủ tục hoàn lại lệ phí dự thi tại Văn phòng Hội đồng thi thẩm định viên về giá, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Phòng 427 - Toà nhà số 28 Trần Hưng Đạo - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

- Những thí sinh vi phạm nội quy, bị xử lý kỷ luật bằng hình thức đình chỉ thi không được hoàn lại phí dự thi của tất cả các môn đã thi, môn đình chỉ thi và các môn chưa thi.  

Thông tin thêm về kỳ thi Thẩm định viên về giá kỳ thi thứ VIII: Quyết định số 55/2008/QĐ-BTC ngày 15/7/2008 của Bộ Tài chính và bản tin trên Website của Bộ Tài chính./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Hội Thẩm định giá VN (để thông báo công khai và thực hiện theo uỷ quyền);

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các DN Thẩm định giá;

- Trường ĐH TC-Marketing, HVTC; ĐH TCQTKD;

- Cục TH&TKTC (để đăng tin trên Website BTC);

- Tạp chí Thị trường giá cả (để đăng tin);

- Các đơn vị thuộc Bộ TC;

- Lưu: VT, Hội đồng thi, Tổ giúp việc HĐT.

TM. HỘI ĐỒNG THI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

 

 

(Đã ký)

 

 

          Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá

                  Nguyễn Anh Tuấn

1. Tệp đính kèm Don de nghi mien thi ngoai ngu - tin hoc.DOC

2. Tệp đính kèm phieudkduthi ky 8.DOC

3. Tệp đính kèm QD 55 - 2008.DOC

Bài viết mới nhất