Quy định mức giá các loại đất năm 2013 Tp. Cần Thơ

Ngày 26 tháng 12 năm 2012, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND về việc quy định mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố

Ảnh minh hoạ

 
Theo đó, Quyết định nêu rõ nguyên tắc xác định giá các loại đất và bảng giá các loại đất trong năm 2013, gồm: đất trồng cây hàng năm (bao gồm đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác và đất nuôi trồng thủy sản); đất trồng cây lâu năm; đất ở đô thị; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại đô thị; đất ở tại nông thôn; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn).Ảnh minh hoạ


Ngoài ra, căn cứ trên mức giá các loại đất, UBND thành phố quy định một số nội dung có liên quan như sau:

- Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai.

-  Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Cần Thơ sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 36, Điều 40 của Luật Đất đai.

-  Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quy định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013

Quang Tuyến – Đ.Giao

Xem thêm tại: mua bán nhà đất cần thơ

Bài viết mới nhất