Khu Quy Hoạch Xí Nghiệp 92

  • Vị trí

  • Tên khác: Khu Quy Hoạch Xí Nghiệp 92