Tìm hiểu thông tin quy hoạch để mua đất.

Tôi muốn mua một căn nhà tại Phường 21 quận Bình Thạnh, nhưng sợ căn nhà muốn mua nằm trong quy hoạch... Tôi phải làm sao biết chính xác để mua cho an tâm?

Tôi xin chân thành cám ơn!

Tại Mục VI Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT ngày 2/8/2007 của hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, quy định việc cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính như sau:
Hình thức cung cấp dịch vụ thông tin đất đai

Việc cung cấp dịch vụ thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính cho đối tượng là cá nhân khai thác được thực hiện dưới các hình thức sau:

- Tra cứu thông tin;

- Trích lục bản đồ địa chính đối với từng thửa đất;

- Trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất;

Thẩm quyền cung cấp thông tin

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin đất đai của địa phương dưới các hình thức: Tra cứu thông tin; Trích lục bản đồ địa chính đối với từng thửa đất; Trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai đối với từng thửa đất hoặc từng chủ sử dụng đất;

UBND cấp xã cung cấp thông tin đất đai của địa phương dưới hình thức tra cứu thông tin (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước không được phép công bố). Cơ quan cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin đã cung cấp và phải xác nhận bằng văn bản về độ tin cậy của nội dung thông tin khi người sử dụng thông tin có yêu cầu.

Thủ tục cung cấp thông tin

Người có yêu cầu cung cấp thông tin phải nộp phiếu yêu cầu đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc UBND cấp xã theo quy định sau:

Trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin dưới hình thức tra cứu, trích lục bản đồ địa chính, trích sao Sổ địa chính, Sổ mục kê đất đai thì phải có phiếu yêu cầu thông tin theo Mẫu số 01/TTĐĐ ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp yêu cầu tra cứu thông tin thì gửi Phiếu yêu cầu đến UBND cấp xã, UBND xã cung cấp ngay trong ngày nhận được phiếu yêu cầu; Trường hợp yêu cầu cấp trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính thì gửi Phiếu yêu cầu đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện, Văn phòng cung cấp thông tin trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu yêu cầu. Người được cung cấp thông tin đất đai phải trả tiền sử dụng thông tin và tiền dịch vụ cung cấp thông tin theo quy định về giá tiền sử dụng thông tin và tiền dịch vụ cung cấp thông tin đất đai do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Như vậy, nếu bạn muốn biết thông tin về thửa đất muốn mua thì bạn phải lập phiếu yêu cầu cung cấp thông tin về đất đai gửi Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền. Bạn phải trả tiền sử dụng thông tin và tiền dịch vụ cung cấp thông tin tương ứng với yêu cầu cung cấp thông tin.

Nếu không có thời gian thì bạn có thể  tìm trên mạng. Hiện nay trang web www.dinhgianhadat.vn có phần xem quy hoạch trực tuyến, nếu bạn biết chính xác vị trí của lô đất thì bạn có thể vào để xem tham khảo trước hoặc nhờ dịch vụ tư vấn.

VinaRev

loading...

Đang tải...