Nếu giá chuyển nhượng trên hợp đồng công chứng và giá bán trên thực tế khác nhau thì khi có tranh chấp sẽ giải quyết như thế nào ?

Câu hỏi để giải quyết thắc mắc cho rất nhiều người đang giao dịch bất động sản thực tế hiện nay.

Trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản, thực tế hiện nay các bên tham gia giao dịch thường thoả thuận với nhau (bên ngoài) để giá trị chuyển nhượng trên Hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá mà các bên giao dịch trên thực tế. Vậy trong trường hợp này, nếu xãy ra tranh chấp thì Toà sẽ căn cứ vào giá nào để làm căn cứ giải quyết tranh chấp ? Xin ý kiến trao đổi quan điểm của các Anh Chị về vấn đề này, xin cảm ơn.