Đối tượng và giá mua nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Nghị định (NĐ) 34/2013/NĐ-CP về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (có hiệu lực kể từ 6.6.2013), thay thế NĐ 61/CP trước đây. Từ ngày có hiệu lực thì đối tượng được mua nhà thuộc sở hửu nhà nước, giá bán, các phương thức bán sẽ được điều chỉnh thay đổi.

Cụ thể tại Điều 25 của nghị định quy định “ Đối tượng được mua và điều kiện nhà ở thuộc diện quản lý của nhà nước được bán”

Đối tượng và giá mua nhà thuộc sỏ hữu nhà nước.

Nếu những người có đủ điều kiện tại điều 25 của nghị định này mà có nhu cầu mua thì nhà nước sẽ bán với giá theo quy định tại Điều 27 dưới đây:

Đối tượng và giá mua nhà thuộc sỏ hữu nhà nước.

Giá mua nhà được quy định cụ thể và chi tiết cho tường loại nhà đất có thể bán. 

So sánh với nghị định 61/CP thì bây giờ những người mua thuộc đối tượng được mua sẽ áp dụng theo mức giá mới sẽ cao hơn so với trước đây.

Các bạn có thể đọc kỷ hơn bằng cách download toàn văn Nghị định tại fie đính kèm theo bài viết này.CP_34-2013-ND-CP_22042013.pdf

loading...

Đang tải...