Chuyển đổi sang đất thổ cư có được miễn giảm thuế không?

Hỏi: Thưa Luật sư. Hiện tại tôi có một mảnh đất đang làm thủ tục chuyển đổi thổ cư. Tôi nghe nói nhà nước có chính sách miễn 30% thuế cho tất cả mọi người khi chuyển đổi thổ cư trong trường hợp người đó từ trước tới giờ chưa được miễn giảm gì. Thông tin đó có đúng không? Và nếu được giảm như vậy thì thủ tục như thế nào?

Xin Luật sư tư vấn dùm.

Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở như sau: “trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệnh giữa thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp”

(điểm b, khoản 2, Điều 6 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất).

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất là giá đất do UBND tỉnh nơi có đất quy định. Về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở được thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010:

Điều 12. Miễn tiền sử dụng đất

… 5. Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà còn nợ tiền sử dụng đất.

8. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng vào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.”

Điều 13. Giảm tiền sử dụng đất

2. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi tại khoản 8 Điều 12 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai quyết định giao đất; công nhận (cấp giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng đất không phải là đất ở sang đất ở. Việc xác định hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội".

4. Đất ở trong hạn mức giao đất (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, bạn chỉ được miễn giảm thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở nếu thuộc một trong các trường hợp trên.

Theo Diaoconline

loading...

Đang tải...