Chủ sở hữu nhà đất đã chết thì liên hệ với ai giải quyết tranh chấp

Câu hỏi: tôi và gia đình hàng xóm liền kề có vụ việc về tranh chấp đất đai . nhưng chủ sở hữu đứng tên bìa đất đã chết chỉ còn các con của chủ sở hữu đất  ....vậy muốn giải quyết thì cán bộ tư pháp phải mời ai thay mặt chủ đất lên để giải quyết ?

Trả lời: 

Trường hợp này của bạn và gia đình cần phải triệu tập đại diện của gia đình người hàng xóm - đại diện của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người hàng xóm.

Theo quy định tại Điều 637 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Người đại diện phải có giấy ủy quyền của các đồng thừa kế khác nếu không có ủy quyền hoặc không có người thực hiện việc đại diện thì cơ quan chức năng phải triệu tập tất cả những người được thừa kế đến làm việc.

Luật sư Dương Văn Mai

Theo danluat.thuvienphapluat

loading...

Đang tải...