Một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ

Một số quy định về quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị được đề cập trong thông tư số 10/2014/TT-BXD. Các bạn xem bản đầy đủ tại file đính kèm sau đây nhé!

TT 10.signed.pdf