Công bố thủ tục gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2074/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Công sản. Theo đó:

Ban hành cụ thể 02 TTHC mới về gia hạn nộp tiền sử dụng đất và gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Thông tư 48/2014/TT-BTC .

Trong đó, chủ đầu tư muốn gia hạn nộp tiền SDĐ phải:

- Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn tới Cơ quan thuế;
- Cơ quan thuế kiểm tra, xác lập và lập danh sách các dự án BĐS được gia hạn;
- Sau đó UBND cấp tỉnh ra quyết định về thời gian được gia hạn.
Hồ sơ gồm:

- Giấy đề nghị nộp tiền SDĐ;
- Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước;
- Quyết định phê duyệt giá đất tính thu tiền SDĐ;
- Thông báo lần đầu của cơ quan thuế.

Quyết định 2074/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 25/8/2014.
 
Minh Nguyệt (Thư viện pháp luật)