Nhập liệu tự động từ giấy tờ

Hỗ trợ định dạng PDF, PNG, JPG và JPEG. PDF tối đa 5MB hoặc 10 trang